OBOWIĄZUJĄCE UWARUNKOWANIA PRAWNE LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH W GMINNYCH

Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice, Urban Workshop we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów organizują w dniu 20 czerwca br. (wtorek) szkolenie pn. „Obowiązujące uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminnych dokumentach planistycznych”. Seminarium odbędzie się w Wyższej Szkole Technicznej (Katowice, ul. Rolna 43, sala: aula), rozpoczęcie o godzinie 9.30.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane wybrane problemy związane z wdrażaniem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym m.in. zasady lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w świetle przepisów ustawy, pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych czy konsekwencje finansowe ustawy.

Udział w szkoleniu dla członków Towarzystwa Urbanistów Polskich i gmin należących do Śląskiego Związków Gmin i Powiatów udział jest bezpłatny. W przypadku pozostałych podmiotów udział w szkoleniu wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 100 złotych brutto (zgodnie z regulaminem).

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez wypełnienie do dn. 16 czerwca 2017 r. (piątek) formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia ze strony TUP jest Anna Pyziak (e-mail: annapyziak@urbanworkshop.eu. tel. 793 983 064).

Regulamin

Program szkolenia:

9:00 – Rejestracja gości 

9:30 – 10:30 Panel I

  • Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wybrane problemy:

– zasady lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w świetle przepisów ustawy,

– pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy,

– sporządzenie planu miejscowego w świetle przepisów ustawy,

– przepisy przejściowe ustawy,

– konsekwencje finansowe ustawy.

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:40 Panel II

  • Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego – wybrane przykłady
  • Procedura sporządzenia planu – wybrane problemy
  • Problematyka uzgodnień planu miejscowego

12:40 – 13:10 Przerwa kawowa

13:10 – 14:30 Panel III

  • Oddziaływania transgminne farm wiatrowych,
  • Lokalizacja farm fotowoltaicznych oraz innych źródeł energii odnawialnej w świetle aktualnych przepisów

PRELEGENCI:

Marcin Rosegnalspecjalista ds. prawnych w planowaniu przestrzennym, prawnik w MGGP S.A.; koordynator  wielu projektów współfinansowanych w ramach środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa administracyjnego, posiada uprawnienia do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, autor/współautor szeregu opracowań planistycznych dla gmin.

Jan Knura – urbanista i geodeta, wieloletni pracownik na stanowisku inspektora wojewódzkiego Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (w tym jako pełnomocnik procesowy Wojewody Śląskiego w zakresie planowania przestrzennego);członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (oddział w Katowicach); główny projektant wielu planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prelegent na seminariach poświęconych tematyce planowania przestrzennego organizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Fundację Wspomagania Wsi, Stowarzyszenie Urbaniści Polscy, Miasto Olkusz oraz Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU.

Martynian Szreder – urbanista, specjalista z zakresu planowania przestrzennego, w tym monitoringu i nadzoru projektów z zakresu energetyki wiatrowej, współpracował z jednostkami administracji samorządowej, instytucjami i organami administracji publicznej, biurami urbanistycznymi i projektowymi, kancelariami prawnymi.

Aleksandra Lisek – Inspektor w wydziale nadzoru urbanistycznego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełnomocnik procesowy Wojewody Śląskiego w zakresie planowania przestrzennego.

plakat