OBOWIĄZUJĄCE UWARUNKOWANIA PRAWNE LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH W GMINNYCH

Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice, Urban Workshop we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów organizują w dniu 20 czerwca br. (wtorek) szkolenie pn. „Obowiązujące uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminnych dokumentach planistycznych”. Seminarium odbędzie się w Wyższej Szkole Technicznej (Katowice, ul. Rolna 43, sala: aula), rozpoczęcie o godzinie 9.30.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane wybrane problemy związane z wdrażaniem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym m.in. zasady lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w świetle przepisów ustawy, pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych czy konsekwencje finansowe ustawy.

Udział w szkoleniu dla członków Towarzystwa Urbanistów Polskich i gmin należących do Śląskiego Związków Gmin i Powiatów udział jest bezpłatny. W przypadku pozostałych podmiotów udział w szkoleniu wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 100 złotych brutto (zgodnie z regulaminem).

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez wypełnienie do dn. 16 czerwca 2017 r. (piątek) formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia ze strony TUP jest Anna Pyziak (e-mail: annapyziak@urbanworkshop.eu. tel. 793 983 064).

Regulamin

Program szkolenia:

9:00 – Rejestracja gości 

9:30 – 10:30 Panel I

 • Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wybrane problemy:

– zasady lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w świetle przepisów ustawy,

– pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy,

– sporządzenie planu miejscowego w świetle przepisów ustawy,

– przepisy przejściowe ustawy,

– konsekwencje finansowe ustawy.

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:40 Panel II

 • Naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego – wybrane przykłady
 • Procedura sporządzenia planu – wybrane problemy
 • Problematyka uzgodnień planu miejscowego

12:40 – 13:10 Przerwa kawowa

13:10 – 14:30 Panel III

 • Oddziaływania transgminne farm wiatrowych,
 • Lokalizacja farm fotowoltaicznych oraz innych źródeł energii odnawialnej w świetle aktualnych przepisów

PRELEGENCI:

Marcin Rosegnalspecjalista ds. prawnych w planowaniu przestrzennym, prawnik w MGGP S.A.; koordynator  wielu projektów współfinansowanych w ramach środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa administracyjnego, posiada uprawnienia do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, autor/współautor szeregu opracowań planistycznych dla gmin.

Jan Knura – urbanista i geodeta, wieloletni pracownik na stanowisku inspektora wojewódzkiego Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (w tym jako pełnomocnik procesowy Wojewody Śląskiego w zakresie planowania przestrzennego);członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (oddział w Katowicach); główny projektant wielu planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prelegent na seminariach poświęconych tematyce planowania przestrzennego organizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, Fundację Wspomagania Wsi, Stowarzyszenie Urbaniści Polscy, Miasto Olkusz oraz Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU.

Martynian Szreder – urbanista, specjalista z zakresu planowania przestrzennego, w tym monitoringu i nadzoru projektów z zakresu energetyki wiatrowej, współpracował z jednostkami administracji samorządowej, instytucjami i organami administracji publicznej, biurami urbanistycznymi i projektowymi, kancelariami prawnymi.

Aleksandra Lisek – Inspektor w wydziale nadzoru urbanistycznego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełnomocnik procesowy Wojewody Śląskiego w zakresie planowania przestrzennego.

plakat

Mikroplanowanie miejskie – rekrutacja

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem kierunków z zakresu gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, ekonomii, socjologii lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu pt.: „Mikroplanowanie miejskie – wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu”.

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach, Urban Workshop, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz wybrane gminy województwa śląskiego w ramach ww. przedsięwzięcia organizują konkurs, który ma realizować następujące cele:
– upowszechnić metodę projektowania mikroprzestrzni miejskich w jednostkach samorządu terytorialnego,
– rozwijać współpracę między samorządami i środowiskiem naukowym,
– propagować mikroplanowanie jako metodę wspomagającą zarządzanie rozwojem przestrzennym miast,
– pomoc miastom województwa śląskiego w wypracowaniu koncepcji projektowych i organizacyjnych zagospodarowania wybranych, „trudnych” mikroprzestrzeni.

Korzyści jakie płyną z udziału w konkursie:
– praca w interdyscyplinarnym zespole,
– nawiązanie współpracy z ekspertami,
– utworzenie wartościowej koncepcji projektowo organizacyjnej,
– doświadczenie praktyczne,
– realizacja (w przypadku akceptacji projektu przez gminę).

Jeżeli interesuje Cię współpraca w interdyscyplinarnym środowisku, rozwój zawodowy, poznanie praktycznych aspektów zawodu i sprawdzenie swoich sił w przygotowaniu projektu pod okiem doświadczonych specjalistów przyjdź i porozmawiaj z nami.

Opowiemy Ci czym jest mikroplanowanie jak wyglądał pilotaż i jak będzie wyglądała ewentualna współpraca.

Spotkanie poprowadzą:
dr hab. inż. arch. Maciej Borsa (Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich)
Anna Pyziak (Urban Workshop, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach)
Łukasz Pomykoł (Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Katowicach)

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ul. Kościuszki 43/5, Katowice, o godz.:14:00

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie

logo cieszyn

Tym razem przenosimy się pod granicę do Cieszyna, który robi wrażenie!

Burmistrz Miasta zaprasza Państwa do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ważne jednak jest aby przynajmniej jeden uczestnik konkursu posiadał wykształcenie kierunkowe albo był studentem studiów, z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów dawnego przejścia granicznego przy moście Przyjaźni.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 15.02.2017 r. do godz.: 15:30 pod adres: Urząd Miejski w Cieszynie ul. Rynek 1 43 – 400 Cieszyn, zgodnie z punktem VI regulaminu konkursu (regulamin konkursu dostępny tutaj).

Rozstrzygnięcie i upublicznienie wyników konkursu nastąpi 24.02.2017 r.

Nagrody w konkursie mają formę pieniężną:

 • I nagroda w wysokości 15.000,00 zł,
 • II nagroda w wysokości 5.000,00 zł,,
 • III nagroda w wysokości 3.000,00 zł.

Regulamin konkursu dostępny tutaj

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: warsztat[at]urbanworkshop.eu, w tytule wpisując: konkurs UA – MOST PRZYJAŹNI W CIESZYNIE

Pytania kierowane przez uczestników konkursu oraz odpowiedzi znajdują tutaj

Załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu

Protokół z rozstrzygnięcia

I nagroda

Plansza II

Plansza I

scan677scan677

plakat_cieszyn_6_12

 

 

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad rzeką Nacyną (wraz z otoczeniem) na odcinku od ulicy Obwiednia Południowa (od mostu) do skrzyżowania z ulicą Raciborską (do mostu) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu.

Termin złożenia prac konkursowych: do dnia 02.12.2016 r., do godz. 13.00.

Miejsce składania prac konkursowych: Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44 – 200 Rybnik.

Ogłoszenie wyników konkursu: 12.12.2016 r.

Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora w sprawach związanych z konkursem nie później niż do dnia 17.11.2016. adres e-mail: warsztat@urbanworkshop.eu

Organizator przewiduje w konkursie następujące nagrody:

 • I nagroda w wysokości 10.000,00 zł,
 • II nagroda w wysokości 7.000,00 zł,
 • III nagroda w wysokości 3.000,00 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=32475

Załącznik – granica obszaru opracowania [skompresowany(zip) plik dwg – należy wcześniej rozpakować]

plakat_bulwary

Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry” w Rybniku

Prezydent Miasta Rybnika zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry” w Rybniku.
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji instalacji artystycznej, dla obszaru wyznaczonego według załącznika nr 6 do Regulaminu, w Parku „Kozie Góry”.

Praca konkursowa powinna stanowić autorską refleksję na temat związany z otoczeniem – Parkiem „Kozie Góry”, przedstawioną w dowolnej formie, możliwej do zrealizowania w przestrzeni publicznej. (szczegóły w regulaminie konkursu).

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik .

Nagrody w konkursie mają formę pieniężną:

 • I nagroda w wysokości 5000 zł,
 • II nagroda w wysokości 3000 zł,
 • III nagroda w wysokości 1500 zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:  http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=32403

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: warsztat@urbanworkshop.eu, w tytule wpisując: konkursie na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku „Kozie Góry” w Rybniku.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.11.2016 r. do godz.:13:00

plakat

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki.

Prezydent Miasta Rybnika zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ponadto Uczestnik konkursu lub członek zespołu konkursowego musi posiadać wykształcenie kierunkowe albo być studentem studiów, z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, lub kierunków pokrewnych związanych z tematyką miejską.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ulicy Dworcowej do skrzyżowania z ulicą Bolesława Chrobrego. Prace konkursowe należy dostarczyć do 21.10.2016 r. do godz.: 13:00 do Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Rozstrzygnięcie i upublicznienie wyników konkursu nastąpi 31.10.2016 r.

Nagrody w konkursie mają formę pieniężną:
I nagroda w wysokości 15.000,00 zł,
II nagroda w wysokości 10.000,00 zł,
III nagroda w wysokości 5.000,00 zł,
I wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł
II wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł
III wyróżnienie w wysokości 1.000,00 zł

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=31813

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: warsztat[at]urbanworkshop.eu, w tytule wpisując: konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki.

 

Załączniki: mapa obszaru opracowania do pobrania tutaj [plik dxf]

Inwentaryzacja fotograficzna obszaru opracowania  https://www.dropbox.com/s/257kc43bhuhhc2a/Inwentaryzacja%20fotograficzna%20Ko%C5%9Bciuszki.rar?dl=0

Strona z ważnymi dokumentami miejskimi: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=53
Strona z MPZP: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=53&Id=1663023

WYNIKI KONKURSU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: http://bip.um.rybnik.eu/docs/2016/10/31/file_5426207.pdf